Zinātniskā struktūra Laboratorijas Diskrētās signālu apstrādes laboratorija

Diskrētās signālu apstrādes laboratorija

Laboratorija ir izveidota 1972. gadā. Tā nodarbojas ar teorētiskiem pētījumiem un praktisku izstrāžu attīstību signālu ciparu apstrādes jomā, ieskaitot specifisku paņēmienu izveidi un pielietojumu signālu analogs-ciparu pārveidošanā. Laboratorijas darbs šo gadu laikā ir atspoguļots vairāk kā 200 publikācijās, konferenču prezentācijās un monogrāfijās.

2015. gadā laboratorijas sastāvā darbojas 34 darbinieki: 2 vadošie pētnieki, 12 pētnieki, 8 asistenti, 12 inženieri un tehniķi. 7 darbiniekiem ir doktora grāds, 11 doktoranti izstrādā promocijas darbus. Laboratorijas administratīvā vadītāja T. Laimiņa, zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. M.Greitāns.

Laboratorijas zinātniskās tematikas virzieni:

 • Uz modernām DSP tehnoloģijām balstīti virtuālie instrumenti;
 • Programmvadāmas radio iekārtas, tajā skaitā balstītas uz nevienmērīgu diskretizāciju;
 • Nestacionāru signālu signālatkarīga analīze, notikumu vadīti analogs-ciparu pārveidojumi;
 • Biometrijas un smadzeņu signālu apstrāde;
 • Sejas un plaukstas biometrisko datu apstrāde;
 • Datu ieguves un apstrādes sistēmu mikrominiaturizēšana;
 • Viedo sensoru un tīklotu iegulto sistēmu signālu apstrāde;
 • Bezvadu sensoru tīklu sistēmas, tajā skaitā sensoru moduļu aparatūras arhitektūras, komunikāciju protokoli, operētājsistēmas un pielietojumu orientēta programmatūra;
 • Virziendarbības antenu masīvu pielietojumi bezvadu sensoru tīklos;
 • Tranzistoru UWB uztvērēji un impulsu ģeneratori;
 • Bioloģiskās atgriezeniskās saites pielietojums medicīniskā rehabilitācijā.


Galvenie projekti 2015. gadā

EU FP7 ARTEMIS project: "Dependable Embedded Wireless Infrastructure"

Valsts pētījumu programma “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) 2014.-2017.gadam.
Projekts Nr.1. „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”.
Projekts Nr.4. „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai”.

Eiropas struktūrfondu līdzfinansētie projekti 1.1.1.2. aktivitāte "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei"

Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai (ViPTeh)
Nr. 2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016

Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)
Nr. 2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014

Eiropas struktūrfondu līdzfinansētie projekti  2.1.1.1. aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai (NanoKS) Nr. 2014/0052/ 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031

Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma (PALMs)
Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015


12. aprīlī, 2014.g. Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notika konkursa «ResearchSlam» otrā atlases kārta III kategorijā (tehnisko, dabas un dzīvības zinātņu nozarēs), kurā tikās 10 doktoranti (no 25 iesniegtajiem pieteikumiem I atlases kārtā) un 10 maģistranti no astoņām Latvijas augstskolām. Šajā pasākumā piedalījās arī divi Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) Laboratorijas 2.1.darbinieki un RTU doktoranti - Roberts Kadiķis ar prezentāciju «Kā es mācīju datoru mašīnas skaitīt» un Kaspars Ozols ar prezentāciju «Cilvēka domu lasīšana».


Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Doktorantūras skolas rīkotā konkursa «ResearchSlam 2014» fināls, kurā dalībnieki no Latvijas augstskolām sacenšas prasmē aizraujoši un saprotamā veidā prezentēt sava pētījuma tematu. Par konkursa uzvarētāju kļūst RTU doktorants un Elektronikas un datorzinātņu institūta darbinieks Kaspars Ozols ar prezentāciju «Cilvēka domu lasīšana».


2014.g. Elektronikas un datorzinātņu institūtā, karjeras dienu pasākuma ietvaros T.Eglītis .


2014.g. Diskrētās signālapstrādes laboratorijas pētnieks Atis Hermanis uzstājas starptautiskajā konferencē “No izslēgšanas uz iekļaušanos - jaunumi cerebrālās triekas epidemioloģijā, diagnostikā un ārstēšanā” ar prezentāciju “Bioloģiskās atgriezeniskās saites sistēma stājas korekcijai, izmantojot valkājamu sensoru tīklu”.


Tallinā un Laulasmaa (Igaunija) notika konference  "The 14th Biennial Conference on Electronics and Embedded Systems", kuru nemainīgi jau kopš 1987. gada rīko Tallinn University of Technology. Elektronikas un datorzinātņu institūts konferencē ir pārstāvēts ar 6 rakstiem, kurus prezentē institūta darbinieki Kaspars Ozols, Artis Mednis, Armands Mezeriņš un Igors Homjakovs.


Zinātniskais personāls: