Par EDI Vēsture Sasniegumi
Pirmais Latvijā radītais dators
Pirmās Latvijā radītās mikroprocesoru sistēmas
Testa un mērījumu sistēmas pusvadītāju rūpniecības atbalstam

Teritoriālie datortīkli
Randomizēta signālu apstrāde un  DASP-lab sistēma
Augstas precizitātes laika mērīšanas iekārtas satelītu lāzerlokācijai


Pirmais Latvijā radītais datorsPirmais dators Latvijā tika radīts jaunizveidotajā Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā 60-to gadu sākumā. Tajā laikā datoru rūpnieciskā ražošana PSRS vēl nebija uzsākta. Līdz ar to šī projekta sekmīga īstenošana tika uzskatīta par būtisku institūta sasniegumu. Pirmā ciparu elektroniskā skaitļojamā mašīna LM3 prof. J. Daubes vadībā tika būvēta izmantojot radiolampas, un pēc pabeigšanas tā vairākus gadus tika sekmīgi izmantota pētniecības aprēķinu veikšanai, līdz parādījās iespēja to aizstāt ar rūpnieciski ražotu jaudīgāku datoru.


Pirmās Latvijā radītās mikroprocesoru sistēmas

 Pirmās mikroprocesoru sistēmas Latvijā tika pētītas un izveidotas Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā, un iegūtā pieredze tika ieviesta ražošanas uzņēmumos. Īpaši pieminama multiprocesoru kontroles sistēma Mēness pašgājējam PSRS Mēness programmas ietvaros. Šī sistēma nodrošināja Mēness pašgājēja sešu kāju soļu kontroli (1972).


Testa un mērījumu sistēmas pusvadītāju rūpniecības atbalstam

Sadarbībā ar ražojošiem uzņēmumiem, Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūts radīja virkni testēšanas sistēmu, kuras rūpnieciskos apstākļos veica daudzpusīgu statisko un dinamisko parametru mērīšanu, integrālo shēmu loģisko testēšanu u.c. radītāju analīzi. Šajās sistēmās tika izmantoti oriģināli risinājumi un izgudrojumi, kuri balstījās un Institūta pētniecisko rezultātu izmantošanu.


Mikrostruktūru video analizators automātiskai anomāliju meklēšanai pusvadītāju substrātā un līdzīgās mikrostruktūrās.
Pusvadītāju elementu klasifikators pēc to drošuma novērtējuma, ko iegūst, apstrādājot elementu novecošanas procesu raksturojošus parametrus.  
Frekvences lejuppārveidotājs, kurš tipisku zemo frekvenču osciloskopu pārvērš par augstražīgu strobosciloskopu ar frekvenču joslu līdz pat 10GHz.

Integrālo shēmu loģikas analizators daudzpusīgai testēšanai ražošanas apstākļos 1979.gadā ieguva Leipcigas gadatirgus balvu.

ACP testēšanas darbstacija programmējamai ātrdarbīgu analogs-ciparu pārveidotāju dinamisko parametru testēšanai.Analogo filtru testa darbstacija frekvenču raksturlīkņu ieguvei ražošanas līniju apstākļos.

Teritoriālie datortīkli

80-tajos gados Institūts kļuva par vienu no vadošajām zinātniskajām institūcijām datortīklu jomā PSRS. Tā kā PSRS tajā laikā atradās aiz „dzelzs priekškara” un Rietumos izmantojamā datortīklu programmatūra un aparatūra nebija pieejama, tad Institūts ieguldīja ievērojamus resursus, lai paralēli attīstītu neatkarīgu tīklu programmatūru un elektronisko aparatūru. Starp Institūtā attīstītiem datortīkliem ir minams pirmais X.25 datu pārraides tīkls PSRS, korporatīvie datortīkli, Latvijas Zinātņu akadēmijas datortīkls, Institūta lokālais datortīkls.
Viens no ievērojamākajiem sasniegumiem bija tā sauktā AKADEMNET izveidošana, kurš bija pirmais liela mēroga X.25 datortīkls PSRS. Tas savienoja visus galvenos PSRS Zinātņu akadēmijas pētniecības centrus, aptverot visu bijušās PSRS teritoriju un izveidojot izejas uz citām tā laika sociālisma valstīm Austrumeiropā. Lai gan daudzas pētniecības institūcijas un uzņēmumi bijušajā PSRS piedalījās šajā darbā, tīkla izveide notika uz tās aparatūras un programmatūras bāzes, kura tika radīta Rīgā.


Virkne no Institūta izstrādātajiem specifiskajiem tīklu aparatūras produktiem (datu pārraides adapteri, kontrolieri, X.25 pakešu slēdži) tika ražoti Institūta eksperimentālajā darbnīcā, citi rūpniecības uzņēmumos. Līdztekus datortīklu aprīkojumam tika attīstīti un ražoti arī rīki aparatūras un programmatūras diagnostikai.Randomizēta signālu apstrāde un  DASP-lab sistēma

Nozīmīgi pētījumi ir veikti signālu ciparapstrādes metodēs, kuras izmanto apzinātu nevienmērīgumu ieviešanu analogs-ciparu pārveidošanas procesā, tādejādi samazinot frekvenču pārklāšanās efekta negatīvo ietekmi. Pētījumu rezultāti ir apkopoti virknē publikāciju, ieskaitot monogrāfiju I.Bilinskis, A. Mikelsons Randomized Signal Processing (izdevējs Prentice Hall International), kā arī kļuvuši par pamatu Digital Alias-free Signal Processing (DASP) tehnoloģijas izveidei.

Šīs tehnoloģijas demonstrators - DASP-Lab sistēma 1997.gadā Eiropas Informācijas tehnoloģiju konferencē Briselē ieguva Eiropas IT balvu kā pasaulē pirmā sistēma, kas spēj gigahercu diapazona signālus ciparu veidā apstrādāt laika, frekvenču un modulācijas apgabalos. Tādejādi tika praksē parādītas nevienmērīgās diskretizācijas un DASP tehnoloģijas sniegtās iespējas, ievērojami pārsniedzot tradicionālo signālu ciparapstrāžu metožu pielietošanas ierobežojumus.

Augstas precizitātes laika mērīšanas iekārtas satelītu lāzerlokācijai


Darbu pie ceļojuma laika (time-of-flight) mēriekārtu radīšanas satelītu lāzerlokācijas pielietojumam Institūts uzsāka 1970-tos gados. Kopā ar  P.N.Ļebedeva vārdā nosaukto PSRS ZA Fizikas institūtu  1980-tos gados tika izveidots mēness un satelītu lāzerlokācijas tīkls „Krima”. 21.gs. sākumā šī virziena aktivitātes tika pārorientētas uz sadarbību ar Starptautiskā Lāzerlokācijas Servisa (International Laser Ranging Service) (ILRS) tīkla stacijām. Tika radīta jauna notikumu laika mērīšanas tehnoloģija, kura balstās uz signālu ciparapstrādes paņēmienu izmantošanu. Šīs tehnoloģijas pielietojums dod iespēju veidot augstas veiktspējas un parametru notikumu taimerus, kuri ir droši un vienkārši savā konstrukcijā.
Minēto pētniecības aktivitāšu rezultātā Institūtā tika radītas virkne „Riga Event Timer” iekārtu, kuras tika piegādātas satelītu lāzerlokācijas stacijām visā pasaulē. Konkrēti 2005.-2009. gados 30 iekārtas tika uzstādītas Eiropas Savienībā, Šveicē, Japānā, Ķīnā, Korejā u.c. valstīs, kas šo iekārtu procentuālo īpatsvaru ILRS tīklā palielināja no 8% 2002.gadā līdz 30% 2009.gadā.
Piedāvātie produkti tiek regulāri atjaunoti, tajos ieviešot pašus jaunākos zinātniskos sasniegumus. Institūtā radītais jaunākais notikumu laika mērīšanas iekārtu modelis A033-ET savos parametros neatpaliek no pasaules vislabākajām iekārtām, taču tiek piedāvāts par ievērojami lētāku maksu.
Šobrīd pētnieciskās aktivitātes tiek paplašinātas, lai izveidotu kompaktas un maz tērējošas laika mērījumu iekārtas, kuras varētu būt interesantas izmantošanai zemes mākslīgo pavadoņu sistēmās, dodot iespēju veikt laika momentu informācijas lāzerpārsūtīšanu, kā arī vienvirziena starpplanētu lāzerlokāciju.